Országos Neveléstudományi Konferencia 2020

Debrecen, 2020. november 5-7.

Debreceni Egyetem MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Részletes szakmai program - 2020. november 5. (csütörtök)

10.00-10.30

Megnyitó

10.30-11.15

Plenáris előadás

()

Supporting graduate transitions to work

Karen Evans

Institute of Education, University College London

Levezető elnök:

11.15-11.30

Szünet

11.30-
Poszterek

 

Elnök:

 

A család és nevelés a(z) (Nép)Iskolai Szemlében (Mezeiné Rumpf Anita)
A család szerepe a munkavállalásra egyetemisták körében (Balogh Vivien, Nagy Nikoletta, Solymosi Petra Emma, Kovács Karolina Eszter)
A digitális tanrend hatékony pedagógusa a szülői vélemény tükrében (Kopecskó-Hodosi Zsófia)
A gazdasági szaknyelvoktatás tartalmi vetülete. (összehasonlító elemzés) (Farkas János)
A hallgatói munkavállalás sajátosságai a Debreceni Egyetemen, 2010- 2019 között (Kocsis Zsófia)
A helyi szintű tudományos utánpótlásképzés problémája (Szigeti Fruzsina)
A kötődő-alapú nevelés helye és fontossága a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában (Dan Beáta, Kovács Karolina Eszter)
A SMETRY keretrendszer által támogatott kutatások bemutatása - pillanatkép 2020-ban (Szekeres Ágota, Horváth Endre)
A szakképzés tanulmányi eredményességének vizsgálata az urbanizációs tengelyek mentén és a perifériákon az OKM 2018-as adatbázisa alapján (Sós Tamás, Velkey Gábor)
A vezetők szerepe a pedagógus kiégés folyamatának prevenciójában (Pataki Ágnes)
Az edzői munka jellemzője a járvány alatt: a gyorskorcsolya sportág kísérletei (Telegdi Attila)
Az Európai Uniós csatlakozás hatása a magyarországi roma kisebbség helyzetére (Godó Irén)
Az idegen nyelvi tevékenység befolyásoló szerepe óvodaválasztás során az egyes társadalmi háttérváltozók figyelembevételével Hajdú-Bihar megyében (Mándoki Réka, Hegedűs Roland)
Az IKT formális és informális kapcsolat építő szerepe a Debreceni Egyetem Nevelés és Művelődéstudományi intézeténél (Herczegh Judit)
Az iskolai attitűd kutatásának kérdései: elméleti modellek, perspektívák, lehetséges mérőeszközök (Czető Krisztina)
Az iskolai rítusok tanulástámogató szerepének erősítése a drámatanítás során (Katonáné Kutai Erika)
Digitális szegénységben élők tanulási mintázatai a COVID-19 járvány idején (Kozma Kitti)
Educational Family Role among Refugees (Peshawa Jalal Mohammed)

 

Elnök:

 

Family as a Factor of Children`s School Success in Reduction Centers (Tatiana Dubayová, Ivana Višňovská, Hedviga Hafičová)
Funkcionális nyelvszemlélet a legújabb fejlesztésű alsó tagozatos nyelvtankönyvekben, illetve egy külföldi gyerekeknek készült magyar nyelvkönyvben (Kovács Tibor)
“Hacsak a ti-ti meg a tá lesz egész életemben, akkor is megéri ezt csinálni.” (Dragony Gábor)
Harmadik missziós közösségi szerepvállalás és szolgálati tanulás (Sitku Krisztina)
Hatodik osztályos tanulási zavarral küzdő tanulók jellemzése az Országos kompetenciamérés alapján (Hegedűs Roland)
Idegennyelv-tanítás hátrányos helyzetű iskolákban: helyzetkép nyelvtanári és intézményvezetői interjúk alapján (Szabó Fruzsina, Polonyi Tünde)
In and over the compulsory education system – hospital education in Hungary (Golyán Szilvia)
Kultúrafogyasztási szokások és gyermekkori extrakurrikuláris tevékenységek kárpátaljai főiskolai hallgatók körében (Kiss Julianna)
„Miért és hogyan tanulnak a felnőttek?” - egy nemzetközi kutatás eredményei (Márkus Edina, Takács-Miklósi Márta, Barabási Tünde)
Multiperspektivikus történelemszemlélet Magyarország és Anglia tartalmi szabályozóiban (Fodor Richárd)
Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk-avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata (Hornyák Andrea, Fodor Szilvia)
Nemzetköziesítés itthon (Internationalization at Home) - gyakorlatok, megközelítések a hazai felsőoktatási intézményekben (Kasza Georgina)
Nyelvtanulók tanulmányi eredményessége és jövőbeli tervei a családi háttér függvényében (Sebestyén Krisztina)
Összehangolás a családi kommunikációban (Szőke-Milinte Enikő)
Roma tanulók iskolai előrehaladásának vizsgálata – három közösség pedagógiai-antropológiai vizsgálatán keresztül (Tóth Norbert)
Szakmafejlesztés a közművelődésben (Juhász Erika)
Tanulmányi eredményesség a tehetség, egészség és szociális kapcsolatok tükrében egyetemisták körében (Kárándi Gergő Mihály, Józsa Bianka, Motel Petra Blanka, Visnyei Lili, Kovács Karolina Eszter)
Teachers` opinions on the possibilities of primary prevention of e-threat of children from socially disadvantaged backgrounds in the family (Hedviga Hafičová, Tatiana Dubayová, Michaela Šoltésová)
Visszatérő tanulás- nyíregyházi felnőttképzések tapasztalatai (Nyilas Orsolya)
Zenei képességmérés általános iskolás tanulók körében (Szalai Tamás)
11.30-13.00
Szimpóziumok

Új tanítási stratégiák a történelem és állampolgári ismeretek oktatásában

Elnök: Jancsák Csaba
Opponens: Kiss Gábor Ferenc

 

Családi szocializáció, kollektív emlékezet, állampolgári nevelés (Jancsák Csaba)
Történelemtanárok történelemről alkotott nézeteinek interjús vizsgálata (Kósa Maja)
Az oral history felhasználása a korszerű történelemtanítási stratégiák megvalósításához (Kojanitz László)
Aktív állampolgárságra nevelés multimédiás tananyagok segítségével (Mezei Mónika)
Videointerjúkkal támogatott 1956-os tanórák hatásainak vizsgálata az általános iskola 8. osztályaiban (Kiss Mária Rita)

A felsőoktatás nemzetköziesedése hallgatói, oktatói és intézményi perspektívából

Elnök: Horváth László
Opponens: Kovács István Vilmos

 

Az oktatási célú mobilitás minőségének kutatási lehetősége egy nemzetközi projekt tapasztalatai alapján (Hangyál Zsófia, Horváth László, Kasza Georgina)
Oktatói szemmel az oktatói mobilitásról: egy nemzetközi kutatás tapasztalatai (Kasza Georgina, Hangyál Zsófia)
A nem hagyományos keretek között megvalósuló nemzetközi hallgatói mobilitások kompetenciafejlesztő hatása (Erdei Luca Alexa, Káplár-Kodácsy Kinga)
Komplex mobilitási keretrendszer kialakítása és implementálása egy európai egyetemi szövetség keretében (Erdei Luca Alexa, Káplár-Kodácsy Kinga, Németh Katalin Anna)

Az iskolai lemorzsolódás komplex megközelítése

Elnök: Fehérvári Anikó
Opponens: Chrappán Magdolna

 

A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői (Paksi Borbála, Széll Krisztián, Magyar Éva, Fehérvári Anikó)
Osztálytermi tanulási környezet vizsgálata (Tókos Katalin, Rapos Nóra, Szivák Judit, Lénárd Sándor, T. Kárász Judit)
Komplex folyamatba ágyazott képzés a lemorzsolódás csökkentéséért (Lénárd Sándor, Szivák Judit)
Iskolai kötődés és klíma diák és pedagógus szemmel (Széll Krisztián, Szabó Lilla, Fehérvári Anikó)

Szisztematikus feltáró kutatásokon alapuló evidencia-alapú intervenció az autizmussal élő tanulók integrációjának támogatására

Elnök: Győri Miklós
Opponens: Ivaskó Lívia

 

Autizmussal élő gyermekek szüleinek életminősége az (intézményes) ellátás tükrében (Vargáné Molnár Márta, Borsos Zsófia, Győri Miklós)
Autizmussal élő felnőttek foglalkoztatási és oktatási helyzete szülői szemmel (Németh Vivien, Janoch Monika, Ehmann Bea, Győri Miklós, Stefanik Krisztina)
A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program hatásai kisiskolások autizmus-tudására (Stefanik Krisztina, Bertók Csilla, Őszi Tamásné, Havasi Ágnes, Vígh Katalin)
A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program hatásvizsgálatában résztvevő osztályközösségek szociometriai jellemzői (Szekeres Ágota, Horváth Endre, Vargáné Molnár Márta, Havasi Ágnes)
Autizmussal élő kisiskolások osztálytársainak autizmussal kapcsolatos tudása és attitűdje a szociometriai helyzettel összefüggésben (Siposné Balogh Anna, Németh Vivien, Bertók Csilla, Szekeres Ágota, Stefanik Krisztina)
Thematic Paper Presentation / Tematikus előadások

Neveléstörténet 1.

Elnök: Vincze Tamás András

 

„A jelen sem nélkülözheti a kultúra nemesítő-nevelő hatását” Gyermeki életmód és kultúra megjelenése a „Tanító” folyóiratban az 1970-es évek elején (K. Farkas Claudia)
„Erőfeszítéseket kell tenni minden egyes gyermekért…” Dilemmák az alsófokú oktató-nevelő munkában Magyarországon az 1970-es évek elején (K. Farkas Claudia)
Az állástalan tanítók helyzetének javítását célzó központi, regionális és helyi intézkedések a 30-as évek második felében (Vincze Tamás András )
A Szocialista Nevelés Könyvtára a korabeli pedagógiai sajtóban (Szabolcs Éva, Golnhofer Erzsébet)
A Magyar Szemle két világháború közötti oktatáspolitikai és nemzetnevelő szerepe Imre Sándor levelezésének kontextusában (Szűts-Novák Rita)

Szakképzés

Elnök: Bacsa-Bán Anetta

 

A kereskedelmi képzés szabályozása Magyarországon az 1938. évi törvény alapján (Nyíri Csilla )
A probléma alapú tanulás hatása a középfokú építőipari szakképzésben résztvevők téri vizuális képességeire (Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda)
A szakmai gondolkodás fejlesztése probléma alapú tanulással (PBL), a fejlődés tendenciáinak feltárása az építőipar ágazati szakképzésben tanulóknál (Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda)

Pedagóguskutatás 1.

Elnök: Oláh Katalin

 

A tanári motivációstratégia (TMS) megvalósulásának fázisai (Oláh Katalin)
Áldás vagy teher? Pedagógusok véleménye a BYOD használatáról (Bartal Orsolya)
A magyar oktatási rendszer múltja és jelene - A matematikát oktató pedagógusok nézőpontja a magyarországi oktatási rendszerről (Dudok Réka, Dudok Fanni)
Tanári kiégés konceptualizálása és online intervenciója (Horváth Szilvia)
Határátlépés és inklúzió – tanárok tanulásának támogatása (Kopp Erika, Kálmán Orsolya, Mhairi C. Beaton)

International section 1.

Chair: Kárpáti Andrea

 

Product- and Process-based Written Feedback in ESL and EFL writing (Abderrahim Mamad)
Arts based cultural empowerment strategies in European countries (Kárpáti Andrea)
What difficulties do teachers face when reading in L1 and L2? (Tary Blanka)
Assessment of language learners` attitudes towards mobile-assisted learning (Thékes István)
Sense of Coherence as Protective Factor for Academic Achievement in Children and Adolescents (Olney Rodrigues de Oliveira)

Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban

Elnök: Fónai Mihály

 

Az informális és a formális mentorok szerepe a reziliens roma hallgatók életútjában. Tanulságok három visegrádi országból (Ceglédi Tímea, Kovács Edina, Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová)
Kortárs mentorprogram az Evangélikus Roma Szakkollégiumban (Jenei Teréz, Balogh Jenifer, Beri Károly)
Extraorganizációs és intraorganizációs mentorálás a Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatói körében (Godó Katalin, Kiss Andrea, Godó Irén)
Mentorálás a tehetséggondozásban (Fónai Mihály)
13.00-13.45

Ebédszünet

13.45-15.15

MTA PTB Nevelésszociológiai Albizottság könyvbemutatóval egybekötött nyilvános ülése

MTA PTB Szociálpedagógiai Albizottság nyilvános ülése

Tematikus előadások

Zenepedagógia 1.

Elnök: Héjja Bella

 

Zeneművészeti szakgimnazisták hosszú távú, általános céljainak bemutatása az egyszerűsített aspirációs index mentén (Héjja Bella)
Az ének-zene tanárok és ének-zenét tanítók véleménye a tanórák zenehallgatási szakaszáról (Lehotka Ildikó)
Az 1952-es zeneoktatási reform rendelkezései és következményei (Mike Ádám)
Kórustagok motivációinak különböző dimenziói (Sz. Fodor Adrienne)

Neveléspszichológia

Elnök: Rónay Zoltán

 

Pedagógiai elvek vs. munkavállalói kötelezettség. Egy dilemma végigondolása egy Jedi mester példáján (Rónay Zoltán)
Versengés életre halálra? – Versenyhelyzetek és versengő típusok a young adult-filmekben (Torbó Annamária)

Online tanulás

Elnök: Szabó Csilla Marianna

 

Középiskolai tanárok digitális kompetenciájának alakulása a koronavírus idején (Csikósné Maczó Edit)
A dotcom gyerekek és az online tanulás: tanulói vélemények a digitális oktatásról (Szabó Csilla Marianna)
Közművelődés a koronavírus járvány idején (Juhász Erika)

IKT az oktatásban 1.

Elnök: Molnár György

 

BYOD, avagy út az egyenlő esély megteremtése felé? Mobileszközök a tanórán (Bartal Orsolya)
Videó-támogatott újraélesztés oktatás hatékonyságának felmérése általános iskolás gyerekek körében (Bánfai Bálint, Bánfai-Csonka Henrietta, Nagy Richárd)
Tűzoltás céljára megfelelő – tanár szakos hallgatók véleménye a távolléti oktatás időszakáról (Buda András)
15.15-15.30

Szünet

15.30-17.00

Digitális oktatás tapasztalatai és lehetőségei (kerekasztal-beszélgetés)

Szimpóziumok

Irodalomtanítás a digitális átalakulás korszakküszöbén

Elnök: Palkó Gábor
Opponens: Z. Karvalics László

 

A digitális annotáció módszertani lehetőségei az irodalomtanításban (Klemmné Gonda Zsuzsanna)
Digitális eszközök az irodalomtanításban - aggodalmak és remények (Deák Márton)
Az irodalomtanítás funkciói és a digitális médiumok: egy interjúsorozat tanulságai (Molnár Gábor Tamás)
Magyartanárok a kánonról a digitális átalakulás korszakküszöbén (Győri János)
Magyartanárok módszertani homogenitása és variabilitása a digitális oktatás korában (Kodácsi Boglárka)

A hallgatói perzisztencia és a felsőoktatási előrehaladási utak mérföldkövei

Elnök: Pusztai Gabriella
Opponens: Bocsi Veronika

 

A lemorzsolódott és perzisztens hallgatók pályaválasztása és felsőoktatási pályafutása (Csók Cintia, Hrabéczy Anett)
A hallgatók felsőoktatási tanulmányi előrehaladási útjai (Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina)
A képzési terület-és intézmény-specifikus hallgatói beágyazottság és a perzisztens hallgatói előrehaladás (Tóth Dorina Anna)
A felsőoktatási tanulmányi előrehaladás és a tanulási mintázatok (Győri Krisztina)
Az informális mentorálás és a felsőoktatási tanulmányi előrehaladási utak (Godó Katalin)

A befogadás dimenziói - a felsőoktatásfejlesztéstől a hallgatói aktivitáson át a helyi kezdeményezésekig

Elnök: Varga Aranka
Opponens: Fehérvári Anikó

 

Az inkluzivitás egyes dimenziói a felsőoktatásban (Orsós István)
Befogadó egyetem – a hallgatói bevonás, előrehaladás és eredményesség vizsgálata (Varga Aranka, Trendl Fanni, Vitéz Kitti)
Az inkluzív kiválóság felé - Fejlesztési stratégiák a nemzetközi szakirodalom tükrében (Fodor Bálint, Horváth Gergely)
Közösségi tanulás - Civil szervezetek hátránykompenzációs tevékenységeinek összehasonlító vizsgálata (Kőszegi Krisztián, Laboda Lilla, Csonka Dániel, Heindl Katica)

Kötődések horizontjai a hitoktatásban

Elnök: Seres-Busi Etelka
Opponens: Hegedűs Judit

 

A hitéleti nevelés kapcsolati vonatkozásai – korai kötődés, gyermek-nevelő kapcsolat és vallásosság összefüggéseinek alakulása a családban és az iskolában (Csáky-Pallavicini Zsófia)
Hittanárok narratívái a szülőkkel való kapcsolatról és a velük való együttműködésről (Seres-Busi Etelka, Kodácsy-Simon Eszter)
Nézetek a vallás szerepéről a koragyermekkori nevelésben (Kodácsy-Simon Eszter, Seres-Busi Etelka)
Fekete pedagógiai élmények hittanórákon (Seben Glória)

Moduláris vizuális képességfejlesztő program beválás vizsgálata

Elnök: Kárpáti Andrea
Opponens: Csíkos Csaba

 

A pszichológiai immunrendszer fejlesztése a vizuális nevelés eszközeivel (Bredács Alice)
Vizuális-téri képességek mérése az 5-8. és a 9-12. évfolyamon (Babály Bernadett, Kárpáti Andrea)
A vizuális kommunikációs és színpercepciós képességek mérése az 5-8. és 9-12. évfolyamon (Simon Tünde, Tóth Alisa, Kárpáti Andrea)
A vizuális, a téri, a kombinatív képességek, valamint a divergens gondolkodás összefüggései 5. és 9. évfolyamon (Pásztor Attila, Babály Bernadett, Simon Tünde, Tóth Alisa, Gaul-Ács Ágnes)
Tematikus előadások

Neveléstörténet 2.

Elnök: Drabancz Mihály Róbert

 

A ruszin oktatás és kultúra ügye a Magyarországhoz „visszatért” Kárpátalján (1938-1944) (Drabancz Mihály Róbert)
A schnepfenthali „Naturaliankabinet” (Virág Irén)
Mobilitási „kiskapu” vagy iparfejlesztő „cultur-intézet”? A felső ipariskolák iskolapiaci szerepe a dualizmus időszakában (Vörös Katalin)
Nemcsak kezükkel, hanem eszükkel is tudnak dolgozni- A gazdasági szakoktatás főbb kérdései a két világháború közötti Magyarországon (Pelesz Nelli)
Életutak a szocialista korszak pedagógiájában és tanügyigazgatásában (Somogyvári Lajos)

Pedagóguskutatás 2.

Elnök: Zagyváné Szűcs Ida

 

A mentorok tanulása és folyamatos szakmai fejlődése (Nagy Krisztina)
Hogyan támogathatja pedagógus kollégáinak tanulását a nevelőtestületben dolgozó mentor a lemorzsolódás csökkentése érdekében? (Nagy Krisztina)
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének elméleti keretrendszere (AFM) a TALIS 2018 megállapításainak tükrében (Némethné Tóth ágnes)
Tanári igények a pedagógus szakirányú továbbképzésekben (Dombi Judit, Dringó-Horváth Ida)

International section 2.

Elnök: Sergiu Bălţătescu

 

The added value of the sports school system in terms of health-awareness and wellbeing as non-academic achievement (Kovács Karolina Eszter)
Sport and physical activity and school children’s subjective well-being in 35 countries (Sergiu Bălţătescu, Ferran Casas, Mònica González-Carrasco, Claudia Bacter)
Performance and well-being (Bíró Zsolt)
Predict Student Dropout Risk by Behaviour Change Cycle (Haneen Matar, Csilla Marianna Szabó)
17.00-17.15

Szünet

17.15-18.45

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság nyilvános ülése

Szimpóziumok

Szociális és állampolgári kompetenciafejlesztés a történelemtanításban

Elnök: Kaposi József
Opponens: F. Dárdai Ágnes

 

Kompetenciafejlesztés Szent Ignác szellemében (Dallman Kristóf)
Multiperspektivikus történelemszemlélet Anglia és Magyarország a köznevelés kimeneti értékelésében, tankönyveiben és tanulói attitűdjeiben (Fodor Richárd)
Levéltár-iskola-családkutatás: a levéltári családkutató tanfolyam tanulságairól (Hecker Henrietta)
A történelem tanárok tanítási gyakorlatának és a digitális pedagógiával kapcsolatos nézeteinek vizsgálata, különös tekintettel az Okostankönyvek tantermi használatára (Kamp Alfréd)
Videóinterjúk a szociális és állampolgári nevelés szolgálatában (Rédli Mátyás)

Abdukció a neveléstudományi kutatásokban

Elnök: Sántha Kálmán
Opponens: Ollé János

 

Abdukció a számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzésben (Sántha Kálmán)
Az abdukció szerepe az akciókutatás minőségi kritériumainak megvalósításában (Zank Ildikó)
Beszélhetünk-e „kutatói alkat”-ról? A neveléstudományi kutató abduktív kompetenciamodellje (Mrázik Julianna)
Abduktív kollégiumpedagógiai következtetések a kamaszok család fogalmáról (Pribék László)
Abdukció a tanulási zavarok felfedezésében (Vida Gergő)

Lemorzsolódási kockázatok a különböző hallgatói csoportokban

Elnök: Fényes Hajnalka
Opponens: Szemerszki Marianna

 

Elsőgenerációs hallgatók eredményessége (Fényes Hajnalka, Bocsi Veronika)
Nők, nőies képzési területen tanulók és reziliensek perzisztenciája (Ceglédi Tímea, Fényes Hajnalka )
Tanárszakos hallgatók: lemorzsolódási veszély a képzés csúszása (Kovács Edina, Stark Gabriella)
Tanulás és munkavállalás egyensúlya: Hogyan befolyásolja a fizetett munkavégzés a hallgatók egyetemi karrierjét? (Kocsis Zsófia)
Önkéntesek, önkéntes csoporttagok és a perzisztens felsőoktatási karrier (Markos Valéria, Fényes Hajnalka )

Innováció az oktatásban (Innova kutatás)

Elnök: Győri János
Opponens: Szivák Judit

 

Az oktatási innováció empirikus kutatása (Halász Gábor)
Sikeres innovációk születése és fennmaradása (Fazekas Ágnes, Lukács Teodóra)
Az oktatási innovációk és az iskolák eredményességének komplex összefüggésrendszere a szervezeti viselkedés és a külső környezeti tényezők függvényében (Horváth László, Dobrova Zita)
Innováció az oktatásban – térségi kapcsolódások. Az Innova kutatás 2018. évi empirikus vizsgálatának területi elemzése (Balázs Éva, Pálvölgyi Lajos)

Egyházi oktatás régen és most, határokon innen és túl

Elnök: Bacskai Katinka
Opponens: Vincze Tamás

 

A görögkatolikus útkeresés a nevelés és oktatásügyön keresztül a Hajdúdorogi Egyházmegye létrejöttétől az 1948-as államosításig (Inántsy-Pap Ágnes)
Hallgatói rekrutáció szektorközi összehasonlításban (Pusztai Gabriella, Demeter-Karászi Zsuzsanna)
Gyermeknevelés egyházi fenntartású iskolákban (Major Enikő)
Egyetem vagy munka? Empirikus kutatás a végzős Hargita megyei középiskolás tanulók körében (Tódor Imre)
Tradíció vagy innováció A református iskolák tantermen kívüli digitális oktatásának mérlege (Kelemen Gabriella)

Nyitott tartalmi fejlesztések hatása a digitális alapú oktatásban és szakképzésben

Elnök: Molnár György
Opponens: Szűts Zoltán

 

A frontális osztálymunkától a frontális digitális munkarendig a szakképzésben (Király László)
A digitális átállás tapasztalatainak és hatásainak kvantitatív vizsgálata (Orosz Beáta)
A térbeliség hatása a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésében a szakképzési rendszer esetében Magyarországon (Sós Tamás, Velkey Gábor Dániel)
Nyitott, digitális tananyagok és elektronikus platformok felhasználási lehetőségei a digitális átállás korszakában (Molnár György )
Tematikus előadások

Pedagóguskutatás 3.

Elnök: Fejes József Balázs

 

Narratív interjú a pedagóguskutatásban (Bencsikné Molnár Réka)
Természettudomány szakos tanárok episztemológiai nézeteinek vizsgálata (Z. Orosz Gábor, Korom Erzsébet)
A tanárok adathasználati hatékonyságát mérő kérdőív adaptálása (Sebestyén Edmond)
Tanári nézetek feltárása a célelmélet TARGETS-dimenziói kapcsán – egy interjúkutatás eredményei (Mezei Tímea, Fejes József Balázs)

Zenepedagógia 2.

Elnök: Szűcs Tímea

 

Hangbemelegítési segédeszközök vizsgálata (Altorjay Tamás)
Életreform és reformpedagógiai törekvések „Az Első Magyar Állami Énekiskolában” 1946-1954 között (Czemmel Antónia Mária)
Reformpedagógiai törekvések Gulyás György intézményesült zenepedagógiai koncepciójában Békés-Tarhoson 1946 és 1954 között (Czemmel Antónia Mária)
Zenetanulás, tehetségfejlesztés, esélynövelés (Szűcs Tímea)

Oktatásmódszertan

Elnök: Varga Attila

 

Konstruktivizmus Dienes módra - Milyen tanuláselméleti tanulságai vannak egy matematikatanítási módszernek? (Bálint Ágnes)
A motoros képességfejlesztés pozitív hatásai a matematika elsajátítására 4. osztályos lányoknál (Kertész Tamás, Bognár József, Szakály Zsolt)
A kísérlettervezés tanításának longitudinális vizsgálata (Tóth Zoltán, Szalay Luca, Kiss Edina)
A projektív történetkiegészítés módszerének lehetőségei a felsőoktatáspedagógiai koncepciók feltárásának kontextusában (Káplár-Kodácsy Kinga, Dorner Helga)
Diákok a fenntarthatóságról a Fenntarthatósági Témahét kapcsán - egy próbamérés módszertani tanulságai (Varga Attila, Néder Katalin, Berze Iván Zsolt, Mónus Ferenc, Dúll Andrea)
19.00-20.00

Kulturális program

Váradi Judit zongoraművész és Puskás Levente klarinét- és szaxofonművész koncertje

Határidők

Jelentkezés határideje:
2020. június 20.
2020. június 27.

Jelentkezési határidő
nem előadó résztvevők számára:
2020. szeptember 30.

Korábbi konferenciák

XIX. ONK - Pécs
XVIII. ONK - Budapest
XVII. ONK - Nyíregyháza
XVI. ONK - Szeged
XV. ONK - Budapest
XIV. ONK - Debrecen
XIII. ONK - Eger
XII. ONK - Budapest
XI. ONK - Budapest
X. ONK - Budapest
IX. ONK - Veszprém
VIII. ONK - Budapest
VII. ONK - Budapest
VI. ONK - Budapest
V. ONK - Budapest
IV. ONK - Budapest
III. ONK - Budapest
II. ONK - Budapest
I. ONK - Budapest