Országos Neveléstudományi Konferencia 2020

Debrecen, 2020. november 5-7.

Debreceni Egyetem MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Részletes szakmai program - 2020. november 6. (péntek)

09.00-10.30

HERA vezetőségi ülés

Szimpóziumok

A zenei képességek fejlődésének jelentősége és fejlesztésének néhány lehetősége koragyermekkorban

Elnök: Janurik Márta
Opponens: Váradi Judit

 

A Zenesziget applikáció legújabb fejlesztései (Szabó Norbert, Janurik Márta)
Ritmikai játékok hatása a zenei képességek fejlődésére az általános iskola első osztályában (Mucsi Gergő)
A zenei képességek összefüggései az idegen nyelv tanulásával 7 éves korban (Dobos Krisztián, Janurik Márta)
A zenei észlelés, a zenei reprodukció és a végrehajtó funkció összefüggése óvodáskorban (Janurik Márta, Szabó Norbert, Józsa Gabriella, Józsa Krisztián)

Egy szakképzési orientációs év pedagógiai tapasztalatai

Elnök: Csíkos Csaba
Opponens: Pongrácz Attila

 

A személyközpontú támogatás, az egyéni tanulási utak pedagógiája az orientációs szakaszban (Lénárd Sándor, Valaczka János)
Szövegértési, matematikai és életpálya-tervezési kompetenciák mérése az orientációs évben (Csíkos Csaba, Török Réka)
Műszeres munkadiagnosztikai felmérések módszertanának kidolgozása az orientációs tanévhez (Jókai Erika, Nagy Zita Éva)
Életpálya-tervezés és robotika az orientációs évben, a távtanulás időszakában (Buzgó Éva, Czoch András)
Digitális távtanulás: módszertani jellemzők és eredmények a piarista intézményekben, kiemelten a gödi Piarista Szakképző Központban (Lázár László, Biró Fanni)

Fiatalok sportolásának szociokulturális háttere

Elnök: Kovács-Nagy Klára
Opponens: Kovács Karolina Eszter

 

Középiskolások sportkörtagságának társadalmi háttere a 2017-es OKM adatbázis alapján (Szabó Dániel)
A sportolói identitás szociodemográfiai különbségei serdülő sportolók körében (Berki Tamás)
Labdarúgó akadémisták társadalmi háttérének vizsgálata (Rábai Dávid)
A sportolás és értékpreferencia összefüggésének vizsgálata a mindennapos testnevelés szerepének tükrében (Moravecz Marianna)
Kárpát-medencei hallgatók sportolásának szociokulturális és intézményi háttere (Kovács-Nagy Klára)

Narratívák a családról a börtön világából

Elnök: Hegedűs Judit
Opponens: Takács-Miklósi Márta

 

Modern büntetés-végrehajtás – A külső és belső motiváció erősítése a fogvatartás során (Forgács Judit)
Büntetés-végrehajtási intézetben dolgozók narratívái a fogvatartottak családjairól (Hegedűs Judit)
A család jelentősége a hosszúítéletes fogvatartottak megküzdésében (Fekete Márta)
A család bevonásának lehetősége a fiatalkorú bűnelkövetők eredményes reintegrációja érdekében (Ruzsonyi Péter)
Tematikus előadások

Sajátos nevelési igényű gyermekek az oktatásban

Elnök: Markó Éva

 

Kritikai művészet pedagógia - Tantermi kísérlet közoktatási környezetben társadalmilag érzékeny témák feldolgozására (Klima Gábor)
Iskolai dolgozók és szülők szerepe a Sokszínűség Oktatási Munkacsoport munkájában, és az előítéletes alapú zaklatás elleni fellépésben (Tihanyi Katalin)
Fiatalok vélekedése értelmileg akadályozott személyekről - az első próbainterjúk tapasztalatai (Kármán Bianka)
Rezilienciafejlesztés ADHD-s gyermeket nevelő szülők és pedagógusok számára (Markó Éva)

Családi háttér és iskola

Elnök: Vincze Beatrix

 

A családi környezet hatása az idegennyelv-tanulásának folyamataira Magyarországon (Csizér Kata, Albert Ágnes)
Idegen nyelvű szabadidős tevékenységek és a nyelvtanulás kapcsolata: egy kérdőíves vizsgálat bemutatása (Fajt Balázs, Hajner Réka)
Digitális felzárkózás és felzárkóztatás – online élménypedagógia a nyelvtanulásban (Vincze Beatrix)
A szülői bevonódás és az iskolai teljesítmény kapcsolata az Országos Kompetenciamérés 2017-es és 2018-as adatainak tükrében (Nyitrai Erika, Koltói Lilla, Harsányi Szabolcs Gergő, Takács Nándor)

Nonformális és informális nevelés

Elnök: Imre Anna

 

Pályaorientáció és pályaszocializáció az iskolai közösségi szolgálat alatt (Markos Valéria)
Mit jelent a család egy zárt intézményben? Nonformális nevelés a börtönben és a gyermekotthonban (Csorba-Simon Eszter)
A szabálykövetéssel kapcsolatos iskolai szervezeti kultúra hatása a tanulók jogi attitűdformálására (Rónay Zoltán, Fazekas Ágnes)
Online innovációk a családok múzeumi tanulásának szolgálatában (Koltai Zsuzsa)
Tanórán kívüli tanulás általános iskolai környezetben (Imre Anna)

Roma nyelv és identitás

Elnök: Thékes István

 

Az anyanyelv- és az idegenyelv-használat néhány jellegzetessége a baksi, kántorjánosi és rinyabesenyői cigány fiatalok körében (Thékes István)
„Az életben bármit elvehetnek tőlünk, de a megszerzett tudást, azt soha.” Cigány nők élettörténeti narratíváinak elemzése (Boros Julianna)
Beás és romani nyelvek jelenléte iskolai nyelvi tájképben (Gergye Eszter )

Neveléstörténet 3.

Elnök: Pornói Imre

 

A szülői értekezlet meghonosítása az 1900-as évek elején a magyar közoktatásban (Pornói Imre)
A szegedi Pedagógiai Főiskola hallgatóinak családi háttere a hallgatói Adatgyűjtő ívek, Törzslapok adatai alapján (1951) (Fizel Natasa)
Az amerikai Alcott család reformtörekvései a gyermeknevelésben (Pardi-Oláh Roberta)
Képzés, nevelés és család. Gondolatok Ernst Moritz Arndt Fragmente über Menschenbildung c. művéről (Nádudvari Gabriella)
Család megjelenése az óvodai nevelésben az 1950-es években (Nemes-Wéber Zsófia)
10.30-10.45

Szünet

10.45-12.15

Plenáris előadás

()

Family effects on adolescents` school success – implications for educational equality

Markus Neuenschwander

Research Center Learning and Socialization, University of Teacher Education Northwestern Switzerland

Levezető elnök:

Plenáris előadás

()

Gyermekvállalás: szándékok és tények

Spéder Zsolt

KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Pécsi Tudományegyetem Szociológia Tanszék

Levezető elnök:

12.15-13.00

Ebédszünet

13.00-14.30

MTA PTB Informatikai Albizottság nyilvános ülése

Szimpóziumok

A család, mint támogató közeg, erőforrás szerepe és erősítése a karantén ideje alatt

Elnök: Székely András
Opponens: Aczél Petra

 

A családi támogatás és a szülésélmény kapcsolata, a családi életre nevelés témakörének szerepe a pozitív szülésélményben (Várfalvi Marianna)
Családi, családon belüli intergenerációs kapcsolatok szerepe járványhelyzet idején (Szomszéd Orsolya, Baraté Edina, Béres Orsolya, Trieb Mariann, Papházi Tibor)
Felmérés a COVID-19 következtében bekövetkezett karanténhelyzet mentális hatásainak mérésére és beavatkozási pontok feltérképezésére (Hal Melinda, Székely András, Herpay Kamilla, Kurimay Tamás)
Online képzés megtartásának lehetőségei a lelki egészség fenntartása érdekében diákok, egyetemi hallgatók körében (Székely András, Herpay Kamilla)

A család és a pedagógus szerepe a Zsolnai-pedagógiában

Elnök: Langerné Buchwald Judit
Opponens: Mrázik Julianna

 

A családpedagógia helye a Zsolnai-pedagógiában Zsolnai József publikációs tevékenysége elemzése alapján (Györe Géza)
A család és az iskola együttműködése az Értékközvetítő és képességfejlesztő programban (Langerné Buchwald Judit)
Értékálló modernitás és nyelvi pluralizmus a NYIK-program tanórai pedagógus – tanuló kommunikációs interakcióiban (Koós Ildikó)
A “Zsolnai-pedagógia” pedagógusképének “európaisága” (Óhidy Andrea)

Assessment of First Year University Students: Facilitating an Effective Transition into Higher Education

Elnök: Molnár Gyöngyvér
Opponens: Pusztai Gabriella

 

The Relationship between, Inductive Reasoning, Research Skills and Problem Solving (Csapó Benő)
Academic self-handicapping among first-year students (D. Molnár Éva, Nagy Zoltán)
Exploring the Role of Reading Literacy as a Potential Retention Factor in Higher Education (Hódi Ágnes, Molnár Gyöngyvér)
Factors predicting academic success at the university: A longitudinal study (Molnár Gyöngyvér, Csapó Benő)

Kulturális játszóterek konstruálása - Óvodások múzeumi tanulásának vizsgálata a felsőoktatás-közoktatás-közművelődés színtereinek együttműködésében

Elnök: Kolosai Nedda
Opponens: Kárpáti Andrea

 

Játék, múzeum, kiállítás az óvodás korosztály szolgálatában (Nagy Veronika)
A múzeumpedagógia által egy új világ nyílik előttem - Közművelődés és felsőoktatás találkozása (Molnár Júlia)
Pedagógus hallgatók múzeumi élményei, előzetes vélekedéseik óvodások múzeumi tanulásáról – Egy felsőoktatási kurzus tapasztalatainak elemzése (Janek Noémi)
Elefánt a porcelánboltban vagy Aliz Csodaországban? Pedagógus hallgatók gyermekszemlélete óvodások múzeumi tanulásának kontextusában (Aggné Pirka Veronika)
Ajtókat nyitni és lejjebb szerelni a kilincseket – Óvodások múzeumi tanulását meghatározó, facilitáló aspektusok (Kolosai Nedda)
Tematikus előadások

Óvodai nevelés

Elnök: Fináncz Judit

 

A mesterpedagógus fokozat és a folyamatos szakmai fejlődés jellemzői óvodapedagógusok nézőpontjából (Kovács Ivett Judit, Szivák Judit, Czachesz Erzsébet)
Az 1950-es évek magyarországi óvodaügyének kutatási dimenziói a család és óvoda kapcsolat kontextusában (Kóger Yvetta)
Az óvodapedagógus-hiány háttértényezőinek vizsgálata (Fináncz Judit, Csima Melinda)

Tankönyvelemzés

Elnök: Endrődy Orsolya

 

A család képe a romániai 4. osztályos anyanyelv tankönyvekben (Bordás Andrea, Kelemen Henrietta)
Harmóniára törekvés és tanulásközpontúság mint a japán gyermekkép két lehetséges kulcsfogalma (Endrődy Orsolya)
Első és második osztályos kínai és magyar matematika tankönyvek összehasonlító elemzése a vizuális reprezentációk szempontjából (Biró Fanni, Csíkos Csaba)
A gyermekek jövőképe a felvilágosodás korának iskolai és házi használatra szánt művei alapján (Szabóné Kozma Katalin)

Digitális oktatás

Elnök: Vetési Erika

 

A digitális oktatással kapcsolatos nézetek kvalitatív vizsgálata (Vetési Erika)
Pedagógusok digitális eszközhasználata: a pedagógusok attitűdjei és a digitális alkalmazások használatának gyakorisága (Gaskó Krisztina, Orgoványi-Gajdos Judit)
Rendszerintelligencia, avagy a pedagógus minőségi munkájának új mutatója (Zagyváné Szűcs Ida)
Feleség, Anya vagy Tanítónő? A tanítónők magánéletének kérdése Magyarországon a korabeli sajtó és a statisztikai adatok tükrében 1920-1945 között (Takács Zsuzsanna Mária)
A pedagógusok digitális eszközhasználata: tanári laptopok és interaktív panelek alkalmazása (Bordáné Kovács Zita, Zagyváné Szűcs Ida)

Határon túli magyarok oktatása

Elnök: Stark Gabriella

 

Koragyermekkori nevelés curriculumának implementációja romániai kisebbségi óvodapedagógusok szemszögéből (Stark Gabriela)
A felnőttnevelési szakemberek képzési rendszerének komparatív vizsgálata Magyarországon és Szerbiában (Beszédes Viktória)
Az extrakurrikuláris zenei nevelés megvalósulása a Kovászna- és Hargita megye elemi oktatás szintjén (Bartalis Izabella)

Nők a XX. század oktatásában

Elnök: Takács Zsuzsanna Mária

 

A Honvédelmi ismeretek I-II. (leánytanulók számára) című tankönyv vizsgálata (Mohr Szilárd)
A női felső kereskedelmi képzés a 20. század első felében a Magyar Pedagógia hasábjain (Stummer Krisztina)

A felsőoktatás helyzete a XXI. században

Elnök: Polónyi István

 

Egyetemi társadalmi felelősségvállalás vagy harmadik misszió a „21. századi egyetem” közösségi szerepvállalása egy magyar regionális egyetem (Balázs László, Rajcsányi-Molnár Mónika, András István, Sitku Krisztina)
Pályaszocializációs- és munkaértékek változása az egészségtudományi képzésből 2020-ben kilépő hallgatóknál (Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke)
Hallgatói szocializáció – oktatói szemmel (Bocsi Veronika)
Hallgató típusok oktatói és hallgatói szemmel (Fűzi Beatrix, Jármai Erzsébet)
A nők esélyeinek változása a felsőoktatásba kerülésnél (Polónyi István)
14.30-14.45

Szünet

14.45-16.15

Értékünk a gyermek (kerekasztal-beszélgetés)

Szimpóziumok

Közös ügyünk: a nevelés – gyermekek, szülők, nevelők és intézmények kapcsolati-szál pillanatképei vertikálisan és horizontálisan diverz aspektusokból

Elnök: Dezső Renáta Anna
Opponens: Engler Ágnes

 

Elméleti háttérmozaik a „Közös ügyünk a nevelés” című ONK 2020 szimpóziumhoz (Dezső Renáta Anna)
A kötelező óvodai nevelés bevezetésének vizsgálata a családok és intézmények szemszögéből a Kárpát-medence egyes területein (Sándor-Schmidt Barbara)
Szülők és iskola partnersége, avagy az együttnevelés egy lehetséges innovatív modellje (Karsainé Baktai Julianna)
A kedvesen követelő pedagógiai attitűd megjelenése az egyéni TSMT terápiák során és a szülő edukáció folyamatában (Uherkovich Orsolya Réka )

Rituálé mint a politikai vallás megjelenési formája a szocialista pedagógiában

Elnök: Somogyvári Lajos
Opponens: Szabolcs Éva

 

A politikai vallás és neveléstudomány - elméleti háttér, kutatási előzmények (Németh András, Polyák Zsuzsanna)
Iskolai énektanítás és kórusmozgalom a politikai vallás terjesztésének szolgálatában – egy lehetséges értelmezési keret felvázolása (Polyák Zsuzsanna)
Az 1917-es októberi orosz forradalom reprezentációja a magyar neveléstudományi kommunikációban: Tanulmányok a neveléstudomány köréből (1968–1978) (Szabó Zoltán András)
November 7-e pedagógiai olvasatai a politikai vallás kontextusában (1967–1970) (Somogyvári Lajos)

Roma családok társadalmi felzárkózása az oktatás és nevelés fókuszában

Elnök: Antal István
Opponens: Lakatos Szilvia

 

A hátrányos helyzetű, s ezen belül a hazai roma népesség helyzete az oktatásstatisztikai adatok tükrében (Bocz János)
Romák felfelé – Félúton a romák modernizációja (Lakner Zoltán)
Kulturális közvetítők: a roma többségű iskolák tantestületei (Török Péter, Antal István)
Roma nők oktatási mobilitása (Raffael Mónika)

A család és az iskola kapcsolata

Elnök: Török Balázs
Opponens: Endrődy Orsolya

 

Nevelésfejlesztési program a szülői célcsoport percepciójában (Imre Nóra)
A családi háttér szerepe az diákok iskolához való viszonyának alakulásában (Józsa Krisztián, Török Balázs)
Pedagógus vélekedések iskola és család együttműködéséről (Dorner László, Imre Nóra, Turós Mátyás)
Az iskola és a család szerepmegosztása a tantermen kívüli oktatás időszakában (Török Balázs, Harmat László, Nagy Róbert)

Andragógiai kutatásokkal és fejlesztésekkel az egyéni és társas kompetenciák felnőttkorban történő fejlesztéséért

Elnök: Németh Balázs
Opponens: Erdei Gábor

 

Az andragógia alapképzés értékei és szerepe a volt hallgatók személyes fejlődésében – retrospektív vizsgálat egy felsőoktatási intézményben (Bacsa-Bán Anetta, Cserné Adermann Gizella)
Felnőttoktatás és felnőttképzés a digitalizáció korában, ennek specialitásai és kihívásai a digitális munkarendben (Molnár György)
Igények és lehetőségek– a műszaki szakoktatók képzésében (Bacsa-Bán Anetta)
A pécsi Tanuló Város modell közösségi fejlesztésének kérdései és andragógiai kihívásai (Németh Balázs)
Tematikus előadások

IKT az oktatásban 2.

Elnök: Kovács Edina

 

Digitális oktatás a család szemszögéből (Bencéné Fekete Andrea )
„Család a nevelés és az oktatás fókuszában – Család nyakig az online nevelés és oktatás világában (Oláh Katalin)
Óvodáskorú gyermekek otthoni IKT használati szokásai, attitűdjei, preferenciái (Bálint Valentina, Hódi Ágnes, Tóth Edit)
Otthonról hozott digitális kompetenciák (Kovács Edina)

International section 3.

Elnök: Tószegi Zsófia

 

Perspectives of Pre-marriage Education: Marital plans and relationship experiences of university students contoured by current demographical data (Kozek Lilla Katalin)
The Role of Family in Heritage Language Maintenance (Tószegi Zsófia Júlia)
6th graders reading strategies and reading performances in English, Kazakh and Russian languages in the context of Kazakhstan (Aigul Akhmetova, Gaysha Imambayeva, Csapó Benő)
Competences of adult learning facilitators: Perspectives from adult learners in Mongolia (Togtokhmaa Zagir, Helga Dorner)

Sportpedagógia 1.

Elnök: Fináncz Judit

 

Kisgyermeket nevelő szülők egészségműveltségének vizsgálata (Petőné Csima Melinda, Fináncz Judit)
Edző szülők, avagy szakma a családban (Kovács Zsófia, Prisztóka Gyöngyvér)
A sporton kívüli értékek és életvezetés utánpótlás korú labdarúgóknál az edző, a szülők és a játékosok véleményei alapján (Csáki István, Kiss Zoltán, Bognár József)
A szülők iskolai végzettségének hatása a gimnáziumi tanulók egészséggel kapcsolatos érték- és szokásrendszerére (Horváth Cintia, Révész László)
Az országos kompetenciamérés során felvett szabadidős sporttevékenységre vonatkozó adatok (2018) elemzése (Smohai Máte, Simon Gabriella)

Inklúzió és nevelés

Elnök: Horváth Endre

 

Mozgáskorlátozott gyermekek szociális inklúziója a befogadó középiskolákba a családi háttér tükrében (Tóth Adrienn Anita, Márkus Eszter, Szekeres Ágota)
A befogadás és kirekesztés tapasztalatai egy kistelepülési közösségben – autizmussal élő gyerekek szüleinek perspektívái (Nagy Éva)
A csoportnorma vizsgálata enyhén értelmi fogyatékos tanulókat integráló általános iskolai közösségekben (Horváth Endre)
Fogyatékosságábrázolás az általános iskolákban tanított irodalmi művekben (Gulya Nikoletta, Fehérvári Anikó)
Szolidaritási projektek az oktatás szolgálatában- inkluzív népzenei tábor (Tiszai Luca, Váróczy Viktória)

Családkutatás

Elnök: Horváth H. Attila

 

Hagyomány és modernitás - napjaink olasz családmodelljei (Bognárné Kocsis Judit)
Enkulturáció vagy szocializáció? A család és szocializáció értelmezése a különböző tudományágakban (Tomory Ibolya)
Tanári konstrukciók a családról, reflexiók a KAP továbbképzés kapcsán (Fazakas Ida)
Tanárjelöltek gondolatai a családról – áttételeken keresztül (Horváth H. Attila)

Pedagógusok pszichológiai kompetenciáinak vizsgálata

Elnök: Bredács Alice Mária

 

Rezilienciát és a pszichológiai immunitást növelő hallgatói feladatok a művész-tanár szakos hallgatók tanári kompetenciáinak fejlesztésben (Bredács Alice Mária)
A stresszel való megküzdőképesség három modelljeinek elemzése és felhasználhatóságuk a pedagógiai munkában (Takács Kíra, Bredács Alice)
A tanárok implicit gondolkodásmódja: A mindset és a tanári énhatékonyság vizsgálata pedagógusok körében (Dudok Réka)
A pszichológiai immunrendszer vizsgálata mentortanárok körében (Holik Ildikó)
16.15-16.30

Szünet

16.30-18.00
Szimpóziumok

Új innovációs lehetőségek a szakképzés tartalmi megújításában

Elnök: Benedek András
Opponens: Lükő István

 

Új koncepcionális keretek a szakképzés módszertani fejlesztésében (Benedek András)
A résztvevők családjának szerepe a nyitott tananyagfejlesztés komplex tanulási eredmény-rendszerének létrehozásában (Feketéné Szakos Éva)
Mikrotartalmak mobilról mobilra (Sik Dávid)
Szemantikus tudáshálózatok mikro-tartalom alapokon (Horváth Cz. János)

Értékteremtő gyermeknevelés

Elnök: Engler Ágnes
Opponens: Imre Anna

 

Kulcsszereplők az értékteremtő gyermeknevelésben (Pusztai Gabriella, Csók Cintia)
Egy vagy két malomban őrlünk? Nevelési értékek otthon és az iskolában (Bacskai Katinka, Dusa Ágnes Réka)
Extrakurrikuláris tevékenységek igénye és megvalósulása (Engler Ágnes, Markos Valéria)
A reziliens és a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők családon belüli társadalmi tőkéje (Ceglédi Tímea, Hrabéczy Anett)
A nemi különbségek megjelenése az általános iskolában (Fényes Hajnalka, Gál Enikő )

Múzeumpedagógia a digitális korban

Elnök: Vincze Beatrix
Opponens: Németh András

 

Kihívások és válaszok a múzeumpedagógiában (Vincze Beatrix, Kempf Katalin)
Online játékok alkalmazása művészeti múzeumokban (Joó Julianna)
Cirkusz - digitális múzeum és online pedagógia (Joó Emese)
A tanártovábbképzés digitális lehetőségei a múzeumok világában (Somogyi-Rohonczy Zsófia)
Múzeumpedagógia karantén idején (Horváth-Kostka Zsófia)

Az oktatási -és a gyermekvédelmi rendszer proaktivitása és reflektivitása a családok szemszögéből

Elnök: Gönczi Ibolya
Opponens: Bacskai Katinka

 

A gyermeki reziliencia alakulása a Covid 19 járvány időszakában megvalósított innovatív gyermekjóléti programok hatására (Homoki Andrea)
Tanodák a gyermekvédelem rendszerében (Nagy Krisztina)
Hátránycsökkentés a pedagógiában és azon túl (Jankó Krisztina)
Roma szakkollégisták Hajdú-Bihar megyében (Bocsi Veronika, Rákó Erzsébet)
Tematikus előadások

Mérés-értékelés

Elnök: Hegyi-Halmos Nóra

 

Történelem érettségi dolgozatok statisztikai-mérésmetodikai elemzése 2018-2020 (Pete József)
Összetett képességek mérési modelljei (Pálvölgyi Lajos)
Innovatív online kompetenciamérési és -értékelési rendszer felhasználási lehetőségei a köznevelésben (Hegyi-Halmos Nóra)

Ifjúságot érintő kérdések a XXI. században

Elnök: Pusztafalvi Henriette

 

A Barátság kérdőív pszichometriai mutatói serdülők körében (Kasik László)
Az internethasználat és szexuális viselkedés (Zsoldos Márta, Pajor Attila, Pusztafalvi Henriette)
Generációs sztereotípiák a zapperek szemével (Szabó Csilla Marianna, Csikósné Maczó Edit)
A tudásról és a tudomány működéséről alkotott nézetek vizsgálata 11. évfolyamos diákok körében (Z. Orosz Gábor, Korom Erzsébet)
Az osztálytermi státuszt befolyásoló szociális háttér hatásának vizsgálata (Pálfi Dorina)

Kisgyermeknevelés

Elnök: Darvay Sarolta

 

Óvodás és kisiskolás korú gyermekek felkészítése az élethosszig tartó tanulásra Magyarországon és Németországban – Egy kérdőív pilot vizsgálata (Takács Nikolett)
Az óvoda–iskola átmenet szülők szemén keresztül (Gyurcsik Anita)
Fenntarthatóságra nevelés a bölcsődében (Darvay Sarolta)
Infokommunikációs technológiák használata az óvodai csoportszobai tevékenyégek során (Zombori Petra, Hódi Ágnes)

Digitális (felnőtt)oktatás

Elnök: Erdei Gábor

 

Digitális kompetenciák nélkül a digitális felsőoktatásban (Kovács Edina)
Utánpótláskorú kézilabda játékosok kapcsolata a nevelőedzőkkel a járványügyi korlátozások idején (Kovács Katalin, Novák Ágnes, Bárdos György)
Kompetencia-fejlesztés, attitűd változás külső kényszer hatására – egy andragógiai vizsgálat eredményei (Erdei Gábor)

Családi háttér és iskolai eredményesség

Elnök: Csehné Papp Imola

 

A családi háttér, mint az iskolai eredményességet befolyásoló tényező (Barabás Andrea)
A lemorzsolódás családi háttere (Csehné Papp Imola)
A családi háttér, a motiváltság és a végrehajtó funkció szerepe a szakgimnazisták továbbtanulási szándékában (Józsa Gabriella, Józsa Krisztián)
A felzárkóztatás nehézségének okai és kezelésének lehetőségei az Országos kompetenciamérésen alacsony teljesítményt elért iskolákban (Tóth Edit, Szabó Dóra Fanni, D. Molnár Éva)

Zenepedagógia 3.

Elnök: Váradi Judit

 

A család szerepe muzsikus generációk körében (Dombi Józsefné)
Felnőttkorú zenészek a hazai amatőr fúvószenekarokban. Egy pilot kutatás eredményei. (Radócz József Miklós)
Az általános iskolai tanulók élőzenei hangversenyhez fűződő attitűdjének vizsgálata a szülők kultúrafogyasztásának tükrében (Váradi Judit)
18.15-20.00

Kulturális program

A Debreceni Egyetemi Színház műsora

Határidők

Jelentkezés határideje:
2020. június 20.
2020. június 27.

Jelentkezési határidő
nem előadó résztvevők számára:
2020. szeptember 30.

Korábbi konferenciák

XIX. ONK - Pécs
XVIII. ONK - Budapest
XVII. ONK - Nyíregyháza
XVI. ONK - Szeged
XV. ONK - Budapest
XIV. ONK - Debrecen
XIII. ONK - Eger
XII. ONK - Budapest
XI. ONK - Budapest
X. ONK - Budapest
IX. ONK - Veszprém
VIII. ONK - Budapest
VII. ONK - Budapest
VI. ONK - Budapest
V. ONK - Budapest
IV. ONK - Budapest
III. ONK - Budapest
II. ONK - Budapest
I. ONK - Budapest