Országos Neveléstudományi Konferencia 2020

Debrecen, 2020. november 5-7.

Debreceni Egyetem MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

Részletes szakmai program - 2020. november 7. (szombat)

09.00-10.30
Szimpóziumok

Hazai szakmai műhelyek kutatási megközelítései a pedagógusok szakmai fejlődéséről és tanulásáról

Elnök: Horváth Zita
Opponens: Ugrai János

 

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének és tanulásának komplex kutatási megközelítése (Halász Gábor, Rapos Nóra, Fehérvári Anikó, Szivák Judit, Tókos Katalin, Bükki Eszter)
A folyamatos szakmai fejlődés és a társadalmi környezet determinálta tanári elvárásrendszerek kutatása (Chrappán Magdolna, Pusztai Gabriella)
Új utak a tanárképzésben - Tanárjelöltek kompetenciáinak fejlődése a “Tanítsunk Magyarországért” program keretében (Andl Helga, Arató Ferenc, Orsós Anna, Varga Aranka)
Egy mérés–értékelési műhely hozzájárulása a kutatásalapú tanárképzéshez (Molnár Edit Katalin, Korom Erzsébet, Vígh Tibor, Kasik László, Molnár Gyöngyvér)

Helytállás a „vészhelyzeti” távolléti oktatásban

Elnök: Serfőző Mónika
Opponens: Kopp Erika

 

„Vészhelyzeti” távolléti oktatás a pedagógusképzésben (elméleti kontextus és kutatási keret) (Serfőző Mónika, Böddi Zsófia, F. Lassú Zsuzsa, Bajzáth Angéla, Rádi Orsolya Márta)
Távolléti oktatás pro és kontra hallgatói és oktató szemszögből a pedagógusképzésben (Aggné Pirka Veronika, Svraka Bernadett, Serfőző Mónika, F. Lassú Zsuzsa, Bajzáth Angéla)
Az emberi tényező összetevői és szerepe a távolléti oktatással összefüggő szubjektív élményekben (F. Lassú Zsuzsa, Sándor Mónika, Böddi Zsófia, Svraka Bernadett, Serfőző Mónika)
Esélyegyenlőség a távolléti oktatásban (Svraka Bernadett, Böddi Zsófia, Gönczöl Andrea, Sándor Mónika, Aggné Pirka Veronika)
Új tanulási kultúra, új tudás? Távolléti oktatás továbbvihető tapasztalatai (Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta, Bajzáth Angéla, Aggné Pirka Veronika, Golyán Szilvia)

Életút-támogató pályaorientáció koronavírus előtt és alatt

Elnök: Borbély-Pecze Tibor Bors
Opponens: Móré Mariann

 

E-tanácsadás - egyéni és csoportos tanácsadás digitális térben (Fazakas Ida)
Iskolai pályaorientáció lehetőségei a digitális munkarendben (Tajtiné Lesó Györgyi)
A szülők szerepe általános iskolás gyermekük pályaválasztásában (Kenderfi Miklós )
Az e-tanácsadás helyzete és lehetőségei az életút-támogató pályaorientációban (Juhász Ágnes, Borbély-Pecze Tibor Bors, Tajtiné Lesó Györgyi)

Percepciók és hatások a sportban és a sport szakos hallgatók körében

Elnök: Nagy Ágoston
Opponens: Fintor Gábor

 

A pedagógusi pálya percepciójának vizsgálata tanár szakos hallgatók személyiség tulajdonságai alapján (Borbély Szilvia, Oláh Dávid)
A fiatalkori sportágválasztás szülői hatásának vizsgálata (Nagy Ágoston )
X és Y generációs fiatalok példakép választási szokásai nemzetközi minta alapján (Hideg Gabriella )
A mérés, értékelés pedagógiai szerepe a középiskolai testnevelésben, különös tekintettel a szocio- ökonómiai háttérváltozókra (Fókuszban a NETFIT méré (Nagy Zsuzsa)
Tematikus előadások

Közoktatás-kutatás 1.

Elnök: Engler Ágnes

 

A gyermeknevelést segítő intézkedések megítélése a kisiskolás gyermeket nevelők körében (Engler Ágnes)
Vállalkozói nevelés a családban: a szülői gondolkodás „rejtett dimenziója” (Hercz Mária)
Alternatív oktatás az iskola és a család együttműködésében (Langerné Buchwald Judit)
Az első 1000 nap jelentősége az interkulturális nevelésben (Darvay Sarolta)
A bölcsődei nevelési és gondozási szolgáltatások fejlesztése a hátránycsökkentés, a korai literációs folyamatok tükrében (Bereczkiné Záluszki Anna)

Inklúzió az oktatásban

Elnök: Kerülő Judit

 

Szimbólum pedagógia a kapcsolati hálók rendszerében (Hevesi Tímea Mária)
Inklúziós paradoxon (Bajzáth Angéla)
Az oktatási intézmények szerepe és lehetőségei az LMBTQI gyerekek családi elfogadásának támogatásában (Bálint Eszter)
A Komplex Alapprogram a felhasználók szemszögéből (Jenei Terézia, Kerülő Judit)
A positive education Kétújfaluban (Ladnai Attiláné )

Neveléstörténet 4.

Elnök: Verdes Miklós

 

A diskurzus-elemzés lehetőségei és perspektívái neveléstörténeti kutatásokban (Verdes Miklós)
Népiskolai tantervek és a táj (Juhász Eszter)
Zöld Henrik – egy éretlen hős a tizenkilencedik századból (Cseppentő Krisztina)
A neveléslélektan kérdésköre a Tanulmányok a neveléstudomány köréből és a Pszichológiai tanulmányok köteteiben (1958-1970) (Darvai Tibor)

Felnőttoktatás 1.

Elnök: Nagy Ádám

 

A pécsi múzeumpedagógia (Lang Tünde)
Ifjúságsegítőből közösségszervező - Nyiló Rózsa vagy a Romlás Virága? (Nagy Ádám)
10.30-10.45

Szünet

10.45-12.15
Szimpóziumok

Az Európai Unió oktatáspolitikája

Elnök: Óhidy Andrea
Opponens: Kozma Tamás

 

Az Európai Unió mint oktatáspolitikai aktor (Óhidy Andrea)
27 variáció nyelvpolitikára (Sebestyén Krisztina)
Korai iskolaelhagyás az Európai Unióban (Fehérvári Anikó)
Európai tendenciák a roma, cigány népesség iskolázásában Magyarországon (Forray R. Katalin)

Szlovákiai magyar pedagógusok kisebbségi és pedagógiai identitása

Elnök: Németh András
Opponens: Pukánszky Béla

 

Kutatási előzmények a szlovákiai magyar pedagógusok identitásának vizsgálatához (Huszár Zsuszanna, Szököl István)
A pedagógus-identitás történeti-komparatisztikai vizsgálata történelmi Szlovákia és Magyarország területén élő kisebbségek relációjában (Pukánszky Béla)
Hallgatók identitás-tudatának vizsgálata egy szlovákiai magyar egyetemen (Nagy Melinda, Stredl Terézia)
Kisebbségi magyar pedagógushallgatók ideális tanári interakcióról alkotott nézetei (Tóth Péter, Horváth Kinga)

Tanulás és adaptáció a veszélyhelyzeti távolléti felsőoktatásban

Elnök: Kálmán Orsolya
Opponens: Derényi András

 

A koronavírus okozta kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban – a kutatások tükrében (Kopp Erika, Saád Judit, Mebrate Bekele Feyisa)
Alkalmazkodási stratégiák a felsőoktatásban a veszélyhelyzeti távolléti oktatáshoz – egy kari pilot tapasztalatai (Horváth László, Misley Helga, Muth-Fazekas Ágnes, Némethné Tóth Ágnes)
Az oktatók szakmai-pedagógiai dilemmái a távolléti oktatásban (Kálmán Orsolya, Rapos Nóra, Szivák Judit)
Dilemmák és megoldások a hallgatók tanulásában a távolléti oktatás időszakában (Salát Magdolna, Lénárd Sándor, Eszes Fruzsina, Kardos Dorottya, Pálvölgyi Lajos)
Adaptációs stratégiák a felsőoktatásban: egy mentorrendszer tapasztalatai (Káplár-Kodácsy Kinga, Rónay Zoltán)
Tematikus előadások

Sportpedagógia 2.

Elnök: Fintor Gábor

 

A testnevelés tantárgy szerepének fejlődése és a MindenNatos testnevelés több szempontból való vizsgálata (Fintor Gábor)
Kézilabda utánpótlás nevelőedzők kapcsolata a játékosokkal a járványügyi korlátozások alatt (Novák Ágnes, Bárdos György, Kovács Katalin)
A család szerepe napjainkban a diákok sportaktivitásában (Blatt Péterné)

Közoktatás-kutatás 2.

Elnök: Hercz Mária

 

Pályaérdeklődési sajátosságok az életkor és a tanulmányi eredmény függvényében (Tudlik Csilla)
A házi feladattal kapcsolatos nemzetközi kutatási eredmények szakirodalmi áttekintése (Turzó-Sovák Nikolett)
Újratervezés: aktív állampolgárságra, innovációra, vállalkozói nevelés kihívás-alapú tanulással az iskolában és a családban (Hercz Mária)
Nyílt és zárt végű itemek összehasonlító elemzése az Országos kompetenciamérés 2017. évi adatainak segítségével (T. Kárász Judit, Takács Szabolcs)

Felsőoktatás-kutatás

Elnök: Sági Matild

 

Felsőoktatási Oktatásinformatikai Kézikönyv - elméleti megalapozottság és gyakorlati eredmények (Dringó-Horváth Ida, Dombi Judit, Hülber László, Papp-Danka Adrienn, Menyhei Zsófia)
Az intézményi hallgatói szolgáltatások szerepe a felsőoktatási tanulmányi sikerességben (Hámori Ádám, Szemerszki Marianna, Sági Matild)
A felsőoktatási validáció működése a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók szemszögéből (Kovács Anett Jolán)
Végzős rendészeti hallgatók tapasztalata a képzésről és a lemorzsolódásról (Mácsár Gábor, Bognár József, Plachy Judit)
A felsőoktatás oktatásinformatikai korrajza szakértői interjúk alapján (Papp-Danka Adrienn, Hülber László, Dringó-Horváth Ida)

Egyházi neveléstörténet

Elnök: Rébay Magdolna

 

A protestáns oktatásügy helyzete a trianoni döntés után (Sanda István Dániel)
Árvaként nagycsaládban (Kissné Rusvai Julianna)
Egy szelet az értékközvetítésből: az „Aranyszabály” jelentései és a hozzá kapcsolódó személyes történetek (Seres-Busi Etelka, Kodácsy-Simon Eszter)
A kettős tehetségmentés kérdése a Református Tehetségmentő Alap működésének tükrében (Kattein-Pornói Rita)
A Cserkészlányok Lapja az 1930-as évek elején (Rébay Magdolna)

Felnőttoktatás 2.

Elnök: Márkus Edina

 

Felnőttképzési gyakorlatok és tudásmenedzsment-rendszer összefüggései. Egy esettanulmány eredményei (Lukács Andrea, Dorner Helga)
Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés intézményi háttere és képzési kínálata az elmúlt tíz évben (Márkus Edina)
Egészségtudatosság és a tudatos családtervezésre nevelés feltételei felnőttek szakmai képzésében (Feketéné Szakos Éva, Simon-Balázs Anna)
12.15-12.30

A konferencia zárása

Határidők

Jelentkezés határideje:
2020. június 20.
2020. június 27.

Jelentkezési határidő
nem előadó résztvevők számára:
2020. szeptember 30.

Korábbi konferenciák

XIX. ONK - Pécs
XVIII. ONK - Budapest
XVII. ONK - Nyíregyháza
XVI. ONK - Szeged
XV. ONK - Budapest
XIV. ONK - Debrecen
XIII. ONK - Eger
XII. ONK - Budapest
XI. ONK - Budapest
X. ONK - Budapest
IX. ONK - Veszprém
VIII. ONK - Budapest
VII. ONK - Budapest
VI. ONK - Budapest
V. ONK - Budapest
IV. ONK - Budapest
III. ONK - Budapest
II. ONK - Budapest
I. ONK - Budapest